Fel

Gyoma történetéhez kapcsolódó anyagok

Fotók (0)
A Tanácsköztársaság gyomai járásbeli történetéből

digdok gyoma tortenete gyomai jaras tanacskoztarsasagA Tanácsköztársaság gyomai járásbeli történetéből : 1919-1959/[összeáll. Stef István, Varsandán László, Fekete László] ; [írta Borbély Sándor, Benschróth Gábor et al.]. - [Gyoma]:[s.n.],[1959]. - 36 t. fol. ; 21 cm
Gépirat fűzött

 

Giricz Ágnes - Gyoma Sporttörténete
giricz_agnes-gyoma_sporttortenet  

Testnevelés és sporttörténet Magyarország történetében : Gyoma Sporttörténete a kezdetektől a felszabadulásig (középiskolai OKTV versenydolgozat) / írta Giricz Ágnes a Kiss Lajos Gimnázium tanulója ; felkészítő tanára Róza Olga . – 1988. – Kézirat. –

 

1901-ben néhány korcsolyázó fiatal megalapította a GYTE-et (Gyomai Torna Egyletet). Másodikként alakult meg 1912-ben, a KSC (Gyomai Kner Sport Club), amely a jelenleg működő Gyomaendrődi Futball Klub jogelődjének tekinthető. A százéves évforduló tiszteletére és köszöntésére tesszük közzé honlapunkon a könyvtárunkban őrzött kéziratot, amelyet Giricz Ágnes 1988-ban - akkor középiskolás-, alapos kutatómunkával, Róza Olga középiskolai tanár segítségével írt meg. A Gyoma sporttörténetét a kezdetektől 1945-ig követi nyomon.

A Gyomai Református Egyház története
gyomai_reformatus_egyhaz_tortenete_150 A gyomai református egyház története / Harsányi Pál ; kiadja a templom 100 éves évfordulójának emlékére a Református Presbytérium. - Mezőtúr : Török Ignácz Könyvnyomdai Műintézetében, 1914. - 53 p. ; 23 cm
Bekötött fénymásolat
284.2(439.175Gyoma)(091)

Gyomán „A református egyház megalapításának időpontjául a reformáció századának – az 1500-as éveknek a végét jelölhetjük meg. Az itt szervezetlenül élő református hívek akkorra erősödtek meg lélekszámban annyira, hogy egyházi szervezetbe tömörülhettek. ...

A hívek számának szaporodása, a lakosság anyagi megerősödése és az 1791-ik esztendő szokatlan bő termése lehetővé tette, hogy sok ideiglenes jellegű kísérletezés után végre szilárd anyagból, állandó templom építéséhez fogjanak. Még ugyanazon évben a hatalmas torony fundamentumát le is rakták...a templom építését is befejezték 1914-ik esztendőben..." (Békés vármegye/szerk. Márkus György . – Gyula, 1936).


„...immárom 100 esztendeje őrizte meg elődeink által sok buzgósággal és szeretettel épített ősi református templomunkat, hogy annak megszentelt falai között nemzedékek után nemzedékek nevelkedjenek evangéliumi hitünk tündöklő világosságában, magyar hazánk szeretetének ragyogó fényében... E nagy évfordulón ... Presbitérium elhatározá, hogy e lélekemelő ünnepség alkalmából irattassék meg a gyomai ref. egyház története... tanúbizonyságul a multra,... - s buzdításul a jövőre..." írta Harsányi Pál ref. lelkész,a könyv bevezetőjében.

Hitbéli, lelki, szellemi és kulturális értékek hordozójának is szokták nevezni az egyházakat. A külső épülés tényei, épületének stílusa, befogadóképessége, mind, mind beszédes lenyomata annak a kornak, amelyben az épület megszületett.
Harsányi Pál református lelkész a gyomai református egyház – és egyben a templom történetét - az akkor fellelhető dokumentumokra alapozva írta meg. Az olvasó megismerheti Gyoma református gyülekezetének - mint a település legnépesebb felekezetének - lelki és anyagi erőfeszítését az egyházáért és templomáért.

A szerző 1914-ig rendkívül sok konkrét adatot közöl a gyomai református hitélet történetével kapcsolatban. Felsorolja az egyház lelkipásztorait, kántorait, a szent eklézsia kurátorait, a nevelésügy neves személyeit és az adakozókat, akik adományokkal támogatták a történelem során többször megsemmisült templom építését és az egyházat.

 

A Gyomai járás : 1954-1958
gyoma_jaras_1954_1958_170  

Gyomai járás : 1954-1958  /kiadja a Hazafias Népfront Gyomai Járási Bizottság . - Gyoma : Hazafias Népfront. Gyomai Járási Bizottság, 1958. - 15 p. : ill. ; 20 cm Bekötött fénymásolat

 

Digitalizált: Digdok/Gyomatörténete

A Gyomai Járás a fejlődés útján
gyoma_jaras_a_fejlodes_utjan_170  

A Gyomai Járás a fejlődés útján /kiadja a Magyar Dolgozók Pártja Járási Bizottság . – Gyoma : MDP Járási Biz., [1953] .- 8 p ; 20 cm

 

Digitalizált: Digdok/Gyomatörténete

A gyomai M. Kir. Állami Polgári Fiú- és Leányiskola 14. évi értesítője az 1933-34. iskolai évről

ertesito

 
Az 1933-34. –es iskolai év adatai olvasható ki a a gyomai magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola 14. évéről megjelentett értesítőben. A kiadványokat az iskola igazgatója: Göndös József szerkesztette, helyben adták ki. Részletesen beszámol az iskola év történéseiről, körülményeiről, az elért eredményekről, valamint a tanulók vizsgajegyeiről, amiről meg kell jegyezzük, hogy abban az időben az 1-es volt a legjobb osztályzat.

 

A gyomai M. Kir. Áll. Koedukációs Polgári Fiú- és Leányiskola értesitője az 1934-35. tanévről

ertesito_1934_1935_150

 
Az 1934-35. –ös iskolai év adatai olvasható ki a a gyomai magyar királyi állami polgári fiú- és leányiskola 15. évéről megjelentett értesítőben. A kiadványokat az iskola igazgatója: Göndös József szerkesztette, helyben adták ki, a Kner nyomda nyomtatásában. Részletesen beszámol az iskola év történéseiről, körülményeiről, az elért eredményekről, valamint a tanulók vizsgajegyeiről, amiről meg kell jegyezzük, hogy abban az időben az 1-es volt a legjobb osztályzat.
 
Muth Ádám: Málenkij robot
muth_adam_170  

Muth Ádám vasbetonszerelő. (Gyoma, 1927. december 3. – 1997. június 16.)

17 évesen, 18 éves nővérével együtt, mint német származásút, kivitték a Szovjetunióba... Tűrte a megaláztatásokat, de ennek dacára megbékélt a dolgokkal, igyekezett tisztelni és becsülni az embereket... Segített a német származású deportáltak emlékművének felállításában, az elhurcoltak névsorának összeállításában. Kéziratos visszaemlékezéseit a Városi Könyvtár őrzi."

Olvasható a felesége, Muth Ádámné Takács Etelka közlése alapján lejegyzett Gyomaendrődi ki kicsoda szócikkében.

Bővebben

 
 
Powered by Phoca Download