III_4_adatsor

III­­­ 4-es adat

Sorszám Szerződés megnevezése (típusa) Tárgya Szállító megnevezése Vevő megnevezése Szerződés nettó értéke (Ft) Szerződés bruttó értéke (Ft) Szerződés időtartama
1. Vállalkozási szerződés Integrált könyvtári rendszer kialakítása Monguz Információtechnológiai Kft. Határ Győző Városi Könyvtár 6 070 000 7 708 900 2020.09.22-2020.10.25

III_2_adatsor

III./2. Adatok

Intézmény megnevezése Határ Győző Városi Könyvtár minden munkavállalójára vonatkozóan tervezett adatok Határ Győző Városi Könyvtár vezetőire vonatkozóan tervezett adatok
Költségvetési év 2022. 2022.
Foglalkoztatottak létszáma (fő) 5 1
Személyi juttatás összesen (Ft-ban) 17 257 000 6 026 000
Ebből    
Törvény szerinti illetmény (Ft) 16 682 000 5 907 000
Jutalom (Ft) 0 0
Céljuttatás (Ft) 0 0
Helyettesítés (Ft) 0 0
Végkielégítés (Ft) 0 0
Jubileumi jutalom (Ft) 0 0
Béren kívüli juttatás (Ft) 200 000 40 000
Keresetkiegészítés (Ft) 295 000 59 000
Költségtérítések (Ft) 80 000 20 000
Külső személyi juttatás (Ft) 0 0

Adatok: közfoglalkoztatottak nélkül

II_1_adatsor

Alapvető jogszabályok

Törvények

Alaptörvény
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 2019. évi CXXIV. törvény a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai     intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról

717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról

626/2020. (XII.22.) Korm. rendelet a webarchiválás részletes szabályairól

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

416/2017. (XII.18.) Korm. rendelet a kulturális  szakértői  tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

378/2017. (XII.11.) Korm. rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól

373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról

Könyvtári vonatkozású Kormányhatározatok

1953/2020. (XII.21.) Korm. határozat az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archívális raktár fejlesztéséről

1358/2020. (VII.1.) Korm. határozat a webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III.19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről

1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről
1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról

Miniszteri rendeletek

48/2020. (XII.23.) EMMI rendelet egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

 

Európai Uniós rendeletek, irányelvek, ajánlások
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/790 IRÁNYELVE (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1563 RENDELETE (2017. szeptember 13.) a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes művek és más teljesítmények hozzáférhető formátumú példányainak a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló, határokon átnyúló, az Unió és harmadik országok közötti cseréjéről
2017/1564/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2017. szeptember 13.) a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló,
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014. február 26-i A Bizottság 2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről.
2012/417/EU (2012. július 17.) ajánlása a tudományos információkhoz való hozzáférésről és azok megőrzéséről;

2012/28/EU irányelv az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól 2006/115/EK irányelv a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról
A Bizottság 2011/711/EU ajánlása (2011. október 27.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról (a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosította)

96/9/EK irányelv (1996. március 11.) az adatbázisok jogi védelméről

Foglalkoztatási szabályok

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Szakképzéssel kapcsolatos szabályok

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Szervezeti és működési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

5_adatsor

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám.

4_adatsor

Olvasószolgálatot ellátó könyvtáros 06-66/218-370 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyitvatartás

2_adatsor

szervezeti struktura

Székhely: Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

Tevékenység

Közfeladat

A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 55. §-ban foglaltak alapján látja el alapfeladatait, az 56. §, és a 65. § alapján nyújtja szolgáltatásait.

 

Alaptevékenység

Könyvtári tevékenység: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett nyilvános, városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt. Közkönyvtári tevékenységet végez. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, gyermek és családbarát szolgáltatásokat nyújt, és egyéb programokat szervez.

 

Szakágazati besorolása 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Kiegészítő feladat

Alkalmi könyvkiadó tevékenységet folytat.
Helyi lap kiadói tevékenységet folytat.

 

Vállalkozói tevékenység Nem folytat.
Működési terület Alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.

 

  Kormányzati funkció szám Kormányzati funkció megnevezése
1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5 082044 Könyvtári szolgáltatások
6 083020 Könyvkiadás
7 083030 Egyéb kiadói tevékenység
8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1_adatsor

Név: HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR
Rövidített név: HGYVK
Székhely cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Posta és számlázási cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Elérhetőségei még:

Telefonszám: 66/218-370
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.hgyvk.hu

● Telephely megnevezése: Tímár Máté Fiókkönyvtár
● Telephely címe: 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21 sz.
Törzskönyvi azonosító: 634409
Gazdálkodási jogkör:

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv
(önállóan működő költségvetési szerv)

Alaptevékenységi szakágazat: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
KSH statisztikai számjel: 16654237-9101-322-04
Adószám: 16654237-1-04
Számlaszám Magyar Bankholding (MBH) 53200125-11063788
Logó    logo 1   logo 2