Irodalmi Ujság

irodalmi_ujsag_170        Az Irodalmi Újság példányai Határ Győző hagyatékából kerültek könyvtárunkba. Digitalizálás után azzal a céllal tettük közzé, hogy megismerhessék ezt a különös és a magyar történelemre jellemző sorsú lapot. A szinte propaganda lapnak indult újság egyre inkább ellenzékivé vált, majd az 56-os események után emigrációba került. Határ Győző írásai is rendszeresen megjelentek benne.  

Az Irodalmi Újság magyarországi időszaka 1950. november 2-án indult, havonként jelent meg. Főszerkesztője 1956. szeptember 22-ig Illés Béla volt. Az első évfolyamok a hatalomhoz (Rákosi-diktatúra) és a párthoz hű művelődéspolitikának szellemiségét tükrözték annak ellenére, hogy kitűnő írók írásai is megjelentek benne. Az ’50-es évek közepére a lap egyre inkább Nagy Imre törekvéseit támogatta, az 1956-os forradalom előkészítőjévé vált. 1956. november 2-i, utolsó hazai száma az ’56-os forradalom fontos dokumentuma. A jelentős hatású forradalmi szerepvállalás vezetett a hazai megszűnéshez. Az emigrációban 1957. március 15-én jelent meg először, Bécsben, majd Londonba került át a székhely. 1962-től Párizsban adták ki, főszerkesztője Méray Tibor lett. Gyakran csak kéthavonta jelent meg összevont szám. 1989-ban két száma Budapesten jelent meg, majd Méray, a rendszerváltásra tekintettel, bejelentette az Irodalmi Újság megjelenésének felfüggesztését: „fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ha a felhők akár a világban, akár Magyarország fölött sűrűsödni kezdenek, akkor akár különszámokkal vagy újbóli megjelenéssel ismét megszólaljon az a hang, amely a magyar függetlenség, a nyugati típusú demokrácia és a szociális igazság hangja volt és marad."

 

 

Hármas Körös

       harmas_koros_170

Hármas-Körös : Hitbuzgalmi, közgazdasági és szociálpolitikai folyóirat . – Endrőd, 1934. június 15. – [1944]. – Megjelenik havonként. - Felelős szerk. Stefán Béla (-1936.szept.), Walthier György (1936. okt.-1940. dec.)
Csernus Mihály (1941. jan. -)
Fénymásolat


Honlapunkon a Hármas Körös folyóirat - könyvtárunkban, fénymásolatban megtalálható -1934. júniustól 1941. szeptemberig megjelenő számait tettük közzé.
Idézet a lap első számában, a címoldalon megjelent vezércikkből:

„ Komoly törekvésű, a közélet javítását önzetlenül szolgálni akaró, községünk fejlődését elősegítő, vallás- erkölcsi és hazafias felfogást terjesztő – újsággal léptünk a nagy nyilvánosság elé. „Hármas Körös" nevet adtuk az újszülöttnek azért, mert nemcsak helybeli vonatkozású közleményeket akarunk hozni, de katolikus szóvivője óhajtunk lenni az egész endrődi esperesi kerületnek, tehát a Hármas-körös vidékének is. ...

Önzetlen vállalkozásunk és a nemes ügy érdekében – szeretettel kérjük Endrőd és vidékének, a vármegye4 északi része józan, becsületes katolikus népének érdeklődő figyelmét és hűséges mellénk állását. Isten nevében előre!

Csernus Mihály apátplebános"

 

Vissza a dokumentumokhoz

 

Szó - Beszéd

A húsz éve megjelenő Gyomaendrődi Szó-Beszéd felelős szerkesztője: Hornok Ernő, az
1991. februárjában megjelent első számban így köszöntötte leendő olvasóit:

..." Új városi lap indítására vállalkoztunk... a Szó-Beszéd készítői azt szeretnék, ha valóban az önkormányzattól független városi újság tájékoztatná a lakosságot a helyi hírekről, s azok hátteréről. Nem "ellenzéki", de nem is "kormánypárti" lapot készítünk. A kritikus írások mellett különböző véleményeknek, vitáknak is helyet adunk, s olvasóink is közzétehetik mondanivalójukat, észrevételeiket. A Szó-Beszéd nyíltan kíván írni minden témáról s remélhetőleg ebben a város
vezetői is segítségünkre lesznek..."

 

Vissza a dokumentumokhoz

 

Gyomaendrődi Új Hírlap

gyomaendrodi_uj_hirlap_1   gyomaendrodi_uj_hirlap_2   gyomaendrodi_uj_hirlap_3gyomaendrodi_uj_hirlap_4

Gyomaendrődi új hírlap : független városi havilap / fel.szerk. Biró Károly. - Gyomaendrőd : Bíró Károly fel.k., 2007. szeptember - . - Ill. ; 30 cm
Havonként. - Címváltozat: Új gyomaendrődi hírlap. - Előzménye: Gyomaendrődi új újság., ISSN 1589-8229
ISSN 2060-7083 = Gyomaendrődi új hírlap
Gyomaendrőd - közéleti lap

Bíró Károly felelős szerkesztő a lap bevezetőjében ezt írta:

" Az új, teljesen független újság célja közvetíteni a tárgyilagosság mezsgyéjét, olvasói támogatással egy olyan városi lapot szerkeszteni, amely ha nem is mindenkinek, de sok embernek megfelelő,... Általában helyt adunk minden véleménynek, hiszen „a hír szent, a vélemény szabad...
... természetesen ennek bizonyos etikai határok között kell mozognia... Azonban, mint tudjuk, az igazságnak ezer arca van, valamint, ahány ember, annyi világ..."

 

 

Gyomaendrődi Hírmondó

hirmondo_cimlap Gyomaendrődi hírmondó : közéleti havilap / Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület ; főszerk. Császár Claudia. - 1. évf. 1. sz. (2007. okt.-2007. dec.) ; Molnár Lajos (2008. febr.- 2009 máj.) ; Varjú Zoltán (2009. jún. – 2011. ápr.). – [Gyomaendrőd] : Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület : (2007. okt. – 2009. ápr.)
Havonként. –

Előzmény: Gyomaendrődi Híradó (1982-2007)

Megváltozott megjelenési adatok ; Katona József Művelődési Központ Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (2009. máj. – 2010. febr.) ; Közművelődési- Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (2010 ápr. – 2011. ápr.)


A Gyomaendrődi Hírmondó első főszerkesztője Császár Claudia az első szám köszöntőjében a helyi lap célját és feladatát így határozta meg: " Célunk, hogy a város és a lakosság közötti kommunikációt dinamikussá tegyük ... a kommunikációt - amely minden esetben – kétoldalú, elősegítse a korrekt, pártatlan hírközlést ... Ezért is döntött úgy az egyesület, hogy a lap ingyen kerüljön terjesztésre , és minden otthonban ott legyen."

Szabó Balázsné a Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület elnöke a 2008. februári számban tájékoztatja az olvasókat, hogy „ A civil szervezet január közepén Molnár Lajost bízta meg az újság írásával és szerkesztésével. A szerkesztőváltás miatt a januári szám sajnálatunkra nem jelent meg. Reméljük, a tartalmában és megjelenésében egyaránt megújult Gyomaendrődi Hírmondó megnyeri olvasóink tetszését."

2009. júniusában a havilap új kiadója a Katona József Művelődési Központ Varjú Zoltánt bízta meg az újságírói teendők ellátásával.
2011. márciusban (V. évf. 3. sz.) jelent meg az utolsó nyomtatott szám. A képviselő-testület döntése
alapján megszűnt a Gyomaendrődi Hírmondó ingyenesen terjesztett önkormányzati tájékoztató újság finanszírozása.

Várfi András polgármester búcsúsoraiban kifejezi sajnálatát: „ fontos az emberek folyamatos és korrekt tájékoztatása ... Addig is míg ismételt megjelenésre nem lesz mód az elektronikus megjelenések szolgálhatják a helyes, pontos tájékoztatást.

Elektronikus formában 2011 áprilisában és 2012. decemberben jelent meg.

Az újság újra indult 2013. szeptemberében. Kiadja a Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény, felelős kiadó Dr. Szonda István.

A szerkesztési feldatokkal intézményünket bízták meg.

 

Vissza a dokumentumokhoz

 

Gyomaendrődi Híradó

gyomaendrodi_hirado_folap Gyomaendrődi Híradó / MSZMP Községi Bizottsága. - 1982, 1.sz. (máj.)- XXVI. évf. 8.sz. (1995. márc.). - Gyomaendrőd : MSZMP Községi Biz., 1982-1995. - 30 cm
Havonként (1989-2007). - Rendszertelenül (1982-1988). – Előzménye : Endrődi Híradó és a Gyomai Híradó. – Folytatása: Híradó, ISSN 1417-7390. - Közreadó: Gyomaendrőd. Tanács (1982-1990), Gyomaendrőd. Önkormányzat (1991-1995). – Megváltozott megjelenési adatok: Gyomaendrőd : Városi Tanács (1984-1990), Gyomaendrőd : Képviselő-testület (1991-2007) ISSN 0238-8391 = Gyomaendrődi Híradó


„... a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 12/1981. sz. rendeletével kimondat a két nagy múltú település (Gyoma és Endrőd) 1982. január 1-vel történő egyesülését... „
„... Közelebb került a lehetősége annak is, hogy a fő célt, a városépítő munkát egységesebbé tegyük, majd ennek eredményeként a várossá nyilvánítást is megérhessük..."

Ennek a célnak szolgálatára indult el a Gyomaendrődi Híradó, amely 26 évfolyamot élt meg. Az idők folyamán több szerkesztője volt: Jánovszky György (1982.05. – 1987), Hornok Ernő (1988.03.-1990.07.), Bátori Sándor (1990.10.), Kulturális Bizottság (1991.02), Valuska Lajos (1991.03-08.), Hajdú László (1991.10.-1993.05.) és Bíró Károly (1993.11.-2007.08.).

Endrődi Híradó

endrodi_hirado Endrődi Híradó : 1979-1981 / szerk. [szerkesztőség]. –
Endrőd : Az MSZMP Endrőd Nagyközségi Pártbizottságának Agitációs és Propaganda Központja, 1979-1981. – Megjelent negyedévenként.


A címlapon Kiss István szobrász Agrárproletár emlékműve látható. Az emlékművet az 1935-ös endrődi csendőrsortűz áldozatainak emlékére állították 1975-ben.
A cikkírók között található: Beinschróth Mihályné, Borbély Sándor, Fagyas Mátyás, Galambos Imre, Giricz Vendel, Gyuricza László, Horváth Mihály, Kenyeres István, Dr. Koleszár József, Márton Gábor, Pintér Sándor, Szilágyi Ferenc és Tarnai Ferenc.

A Tanácsköztársaság kikiáltásának 60. évfordulóját köszöntötték az első számmal.
„Szándékunk az, hogy tudósítást adjunk községünk politikai, gazdasági, kulturális életének eseményeiről, tájékoztatást időszerű kérdésekről, választ a lakosságot foglalkoztató problémákra."
„Célunk az, hogy a Községi Híradó eszközeivel is elősegítsük községünk megismerését, társadalmi, községpolitikai célkitűzéseink megvalósítását „ - bevezetőjében írta Kenyeres István felelős kiadó.
Az utolsó szám 1981. decemberében jelent meg.
Különös figyelmet érdemel az 1980. december hónapban megjelent 3-4. dupla szám, amelyet a szerkesztők teljes egészében Endrőd történetének szenteltek.
„...amikor a településünk ... 1982. január 1-vel Gyoma községgel egyesült... a mi kiadványunk befejezte küldetését..." olvasható Pintér Sándor főszerkesztő elköszönő soraiban.

 

Gyomai Híradó

gyoma_hirado Gyomai Híradó. - Gyoma : MSZMP Gyomai Községi Bizottsága, 1977-1981. -
Folytatása: Gyomaendrődi Híradó (1982. májusától), ISSN 0238-8391


A Gyomai Híradó című helyi kiadvány könyvtárunkban hozzáférhető, 1977 és 1982 között negyedévenként megjelent számait tesszük közzé. [Hiány: 2. évf. 4, sz.; 3. évf. 1. sz.; 4. évf. 2.,3.,4., sz.; 5. évf. 4. sz.(ha volt ilyen!)] A folyóirat mindössze 250-400 példányban jelent meg és minden számát más-más gyomai üzem, vállalat „házi sokszorosítójában" nyomtatták. A lap értékét növeli, hogy a címlapját Honti Antal (1921-2008) helyi képzőművész tervezte.

Ez a helyi sajtóorgánum a Községi Pártbizottság Agitációs és Propaganda Központja szerkesztésében jelent meg azért, hogy „...az olvasókat és rajtuk keresztül a lakosság minél nagyobb részét megismertesse községünk időszerű társadalmi, gazdasági, mozgalmi és kulturális helyzetével, a gondokkal és a feladatokkal..." . A lap a korszakra jellemző propagandisztikus hangvétele ellenére sok - akkor publikus - ismeretet, adatot tartalmaz Gyomáról.

 

Gyomai Újság


gyomai_ujsag

Folyamatosan bővülő adatbázisunkban a Gyomai Újság 1926-tól 1946-ig megjelent „keresztény, politikai-, társadalmi- és közgazdasági hetilap" könyvtárunkban megtalálható eredeti számait tettük mindenki számára elérhetővé nem kevesebb szándékkal, mint ahogyan azt a „Szerkesztők" szépen megfogalmazták az első számban - az 1926. augusztus 21.-én megjelent- a „Beköszöntőben":

..."Abban a reménységben vagyunk, hogy nemes, jó és hasznos szolgálatot fogunk így végezni és községeinknek közönsége támogató és megbecsülő szeretete fogja kísérni vállalkozásunkat, törekvéseinket és szolgálatainkat.".

 


Hiányzó számok:

1926

I.  évfolyam

11. sz.

 

I.  évfolyam

13. sz.

 

I.  évfolyam

16. sz.

1927

II.  évfolyam

1. sz.

 

II.  évfolyam

4. sz.

 

II.  évfolyam

31. sz.

1928

teljes

teljes

1929

teljes

teljes

1930

V. évfolyam

29. sz.

 

V. évfolyam

36. sz.

1931

teljes

teljes

1932

VII. évfolyam

7. sz.

1939

teljes

teljes

1940

teljes

teljes

1941

teljes

teljes

1943

teljes

teljes

1944

teljes

teljes

1945

teljes

teljes

1946

teljes

teljes


Esetleg akinek otthon megvan a hiányzó számok valamelyike, köszönettel és örömmel vennénk, ha az adatbázis teljesebbé tétele céljából rendelkezésünkre bocsátanák - legalább a digitalizálás idejére.

Segítségüket előre is köszönjük!

Vissza a dokumentumokhoz

 

Városunk

varosunk_cimlap_170 Városunk, Gyomaendrőd : a keresztény nemzeti gondolat hírnöke, társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat / szerkesztőség. - Gyomaendrőd , 1994. október - 2010 december . - Havonként. -


ISSN 1586-3689 = Városunk, Gyomaendrőd

A ma is havonta megjelenő lap a Városunk, Gyomaendrőd : A keresztény nemzeti gondolat hírnöke címmel 1994. októberében jelent meg először. 1998. novemberétől a pontos címe: Városunk, Gyomaendrőd, : A keresztény nemzeti gondolat hírnöke, társadalmi, kulturális és hagyományőrző folyóirat. A folyóirat közreadója a Kereszténydemokrata Néppárt Gyomaendrődi Szervezete volt 1997-ig, utána  az Endrődiek Baráti Köre Egyesület adja ki.

Vezető publicistái :  Cs. Szabó István,  Császár Ferenc , Császárné Gyuricza Éva, Hornokné Németh Eszter, Hunya Alajos, Iványi László, Iványi Mária, Marsné Giricz Erzsébet, Márton Gábor , Polányi Éva, Sóczó Géza, Dr. Szonda István, Ungvölgyi János, Vaszkó András, Vaszkó Irén,  Várfi András, Várfi Péter

Szerkesztői a havilap címében  pontosan megfogalmazták, hogy mit szeretnének közvetíteni.
A folyóirat főbb, állandó rovatai is ezt tükrözik:   Hírek, Közlemények, „In memoriam",  Katolikus oldal, Irodalmi oldal, Szentek élete, Endrőd néprajza, Gyoma néprajza, Gyerekeknek,
Fiatalokról fiataloknak, Gazdakalendárium stb.

Tímár Máté (1922-1999) endrődi születésű író, költő a második számban így írt az új lap lehetséges feladatáról:

„...Városunk címen új havi-lapot indítottak (a meglévő kettő mellé),...mi lehet... a kikelő új lap feladata a folyamatos jelenben? ...tudatosan olyan humanista, nemzeti erkölcsi normákkal  mérni  a sorsformáló eseményeket, s olyan célokat kitűzni, amiket keresztény hitfelekezetek, ökomenikusnak, egyetemes népszolgálatnak neveznek. Gyógyítás szándékával  feltárni
a bajokat, hitet tenni a nemes törekvések mellett, s a hónuk alá nyúlni azoknak, akiket az átalakulás időlegesen az út szélére sodort. S ezügyben nem lehet a lapnak endrődi vagy gyomai, katolikus vagy protestáns, hívő vagy szabadgondolkodó jellege, csakis egyetemleges:..."