Stratégiai terv

 

Stratégiai terv

2009-2013

1. A Könyvtárügy 2003-2007 közötti stratégiai időszaka

A könyvtár hosszú távú elképzelései olyan elgondolások, amelyekhez cselekvési tervét tudja igazítani. A Határ Győző Városi Könyvtár stratégiai terve a könyvtár egész területére vonatkozik, összefoglalva a könyvtári munkafolyamatok minden területét.

A stratégiai terv a jövőalkotás eszköze.

A városi könyvtár az előző, 2003-2007-ig tartó koncepciós időszakra nem rendelkezett sem stratégiai tervvel, sem pedig jövőre mutató iránymeghatározással, elképzeléssel.

A könyvtárügy 2003-2007 közötti időszakra vonatkozó stratégiai céljait most abból a szempontból kell vizsgálni, hogy ezeket, a célokat a könyvtár megvalósította-e, vagy a 2008-2013-as időszakra kell beépítenie stratégiai tervei közé:

-          azoknak a prioritásoknak kell érvényesülniük, amelyek a könyvtárhasználókat és szolgáltatásokat előtérbe helyezik, amelyek az Európai Unió országai közül a jó könyvtárüggyel rendelkezőkét meghatározzák. Ennek érdekében meg kell valósítani minden olyan új technikát és módszert, amelyek alkalmasak az új szolgáltatások és feladatok megvalósítására és a teljesítés mérésére. A szolgáltatás környezeti feltételeinek javítása, hogy megfelelőképpen szolgálja az új igényeket.

-          bárki, bárhonnan az ország területéről, bármely számára szükséges információhoz és

-          dokumentumhoz a lehető leggyorsabban a számára megfelelő formában jut hozzá

-          a kistelepüléseken és a kisvárosokban élők ugyanazt a könyvtári ellátást kapják, mint amit az ODR tagkönyvtárakban.

 

2 . A könyvtárügy 2008-2013 időszakra vonatkozó stratégiai terve

Az OKM által kiadott „Portál Program” átfogó céljai:

-          - minőségi közszolgáltatás megvalósítása, amelyben a szerves egységet alkot a hagyományos könyvtár és tudástár az információs adatbázisokkal, elektronikus dokumentumokkal, amelyeket a legkorszerűbb szolgáltatási formákkal bocsát a használók rendelkezésére

-          - a könyvtárakban korszerű ismeretekkel, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek dolgoznak

-          - az olvasási információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár nélkülözhetetlen szerepet tölt be a formális oktatás, valamint a nem formális és informális tanulás támogatásában

-          - hozzáférés növelés, a fogyatékkal élők kiemelt támogatása

3. A HGYVK 2009-2013 közötti stratégiai időszaka

            A Határ Győző Városi Könyvtár stratégiai terve a könyvtár egész területére vonatkozik, összefoglalva a könyvtári munkafolyamatok minden területét.

3.1. A könyvtár jövőképe

Gyomaendrőd Város könyvtára korszerű, folyamatosan gondozott és több szempontúan feltárt gyűjteményével a szabad információhoz jutás, korlátozástól mentes alapintézményeként működik.

Korszerű módon biztosítja más könyvtárak és információk szolgáltatók adatainak, adatbázisainak elérését. Hibridkönyvtárként biztosítja a hagyományos és elektronikus, digitális formában megjelenő információkat. Integráltan közvetíti a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokat. Virtuális hídként kapcsolja össze a város lakosságát a hazai könyvtári rendszerrel.

 Olyan könyvtár, amely a város lakosságának könyvtári és információs igényeit magas színvonalon tudja kielégíteni. Kulturált teret nyújt a szabadidő minőségi eltöltéséhez, maximálisan figyelembe véve az olvasói igények szuverenitását. Gyűjteménye követi az olvasói, használói igényeket, jól szervezett, széleskörűen, korszerűen feltárt. Alapintézményként tölti be szerepét az információs társadalom, a tudásalapú társadalom építésében, mint legelső elérési pont. Támogatja a folyamatos önképzés, az életen át tartó tanulás programját. Használói számát növeli azzal, hogy szolgáltatásait idő és hely korlátozása nélkül is nyújtani tudja, magas színvonalon kezelve használói kényelmét. Elkötelezett támogató intézménye az olvasást, az olvasástanulást-tanítást népszerűsítő programoknak, projekteknek. Munkáját a TQM szellemében végzi.           

3. 2. A könyvtár küldetésnyilatkozata

A Városi Könyvtár alapvető feladataként, mindenki számára biztosítja a nyilvános és szabad információkhoz való hozzáférést. Közhasznú információs tevékenységgel támogatja az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját. Aktív támogatója az egész életen át tartó tanulásnak. Segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Közvetíti az egyetemes és magyar kultúra értékeit, információs hátterével támogatja az állampolgárokat tájékozódásban, közügyek intézésében, közhasznú ismeretek megszerzésében.     Segíti a város történetének, kulturális és néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak kutatását, megismerését.

  Különös figyelemmel fordul a társadalom fizikai, etnikai, szociális hátrányokat szenvedő polgárai, és az ő könyvtári ellátásuk felé.        

Őrizi a város hagyományait, támogatja, segíti a város lakóit egyéni és közösségi céljaik megvalósításában.

Gyűjteményét sokoldalúan, korszerű módszerekkel feltártan, értékközpontúan, az olvasói igények maximális figyelembe vétele mellett őrzi, és bocsátja használó rendelkezésére. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, korszerű szolgáltatásokkal ajánlja, népszerűsíti.

Kapcsolatot épít ki és tart Gyomaendrőd oktatási, kulturális, és egyéb intézményeivel, törekszik az együttműködés minél hatékonyabb kialakítására. Kapcsolatot épít ki a megye és a régió könyvtáraival, intézményeivel.

Elkötelezetten támogatja az olvasást, az olvasástanulást. Aktívan, kezdeményezően vállal szerepet ebben a feladatban, rendezvényeken, pályázatokban.

4. A HGYVK makrokörnyezete

4. 1. Politikai tényezők

-          a HGYVK működését a hatályos törvények, rendeletek, jogszabályok szabályozzák

-          az Európai Unióban nemzeti szinten történik a könyvtárak működésének szabályozása, de egységes alapelvek határozzák meg a fejlesztések irányvonalát

-          az Európai Unió kiemelt figyelmet szentel az európai információs társadalom felépítésére

4. 2. Gazdasági tényezők

-          a könyvtár állapota, költségvetési kondíciói függnek az állami szerepvállalástól, illetve a fenntartó gazdasági helyzetétől

-          folyamatos, nagy mértékű áremelkedés tapasztalható, az energia költségek kirívó mértékben növekednek

-          a dokumentumok árának emelkedése az infláció átlagos mértékét meghaladja

-          a pályázati lehetőség esetében az utófinanszírozás nagyon nagy terhet ró a pályázókra

-          a digitális és információs technológia egyre szélesebb körben való elterjedése, annak –viszonylag- alacsony áron történő elérését fogja lehetővé tenni, az információszolgáltatás piacosodása következett be

-          az információs technológia terjedése, nem csak a munkatársak szakmai továbbképzését igényli, hanem a felkészülést arra, hogy az IKT használatának be kell épülnie a használók életébe is

4. 3. Társadalmi tényezők

-          a kultúra egyre inkább árucikké válik, erős kommercializálódás és marginalizálódás tapasztalható és figyelhető meg

-          nehezebb megélhetési viszonyok között nagymértékben felértékelődhet a szabadidő

-          előtérbe kerülnek a szociális helyzet romlásából eredő problémák

-          egyre inkább előtérbe kerül a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek kielégítése

-          az élethosszig tartó tanulás az átképzés, a továbbtanulás növeli, felértékeli, kijelöli a könyvtárak társadalmi szerepét

-          a globalizáció előretörése és terjedése közben egyre inkább felértékelődik a helyi tényezők fontossága

-          kisebbségi, etnikai réteg tagjainak száma növekszik

4. 4. Technológiai tényezők

-          folyamatos a technológiai korszerűsödése, széleskörű elterjedése

-          a kulturális alkotások létrehozása, átvitele, rögzítése, továbbszolgáltatása a használók felé folyamatosan fejlődik és átalakul, egyre inkább növekszik a távoli elérés korlátozástól mentes biztosítása

-          az IKT fejlődés szakmai felkészültséget és folyamatos fejlődést, rugalmasságot igényelnek

-          az elektronikus szolgáltató-képesség kialakítása, folytatása

-          az új technológiák és technikák alkalmazása és használata a technikai apparátus folyamatos cseréjét, bővítését igényli, valamint a szolgáltató munkatársak folyamatos szakmai továbbképzését

4. 5. Jogi tényezők

-          a hatályos törvények, rendeletek, jogszabályok szabályozzák a könyvtárügy működését

-          a város Önkormányzat ezeknek megfelelően gondoskodik a könyvtár működtetéséről

-          az u.n. Könyvtári Törvény korszakos jelentőségű volt, de a folytatása, a végrehajtási utasítások hiányoznak a szabályozásból

 

5. Mikrokörnyezet bemutatása

            Az Európai Unió országaiban a könyvtárak új szerepét az élethosszig tartó tanulás támogatása programban, központi helyként találták meg. Ez a funkció bővülés a politikai élet és a társadalom egésze számára is funkció bővítő feladatként jelent meg, olyan lehetőségként, amelyre választ a szolgáltatás politika megfelelő változtatásával, bővítésével lehet adni. A könyvtárakban lehetőség nyílik arra, hogy a használók virtuális látogatóként jussanak hozzá szolgáltatásokhoz, és virtuális könyvtárak használói is lehessenek.

5. 1. A HGYVK SWOT analízise

A SWOT analízis feladata a közvetlen környezet és a belső helyzet részletes, jövőre mutató elemzése. Az intézmény erősségeit, gyengeségeit, mint belső tényezőket mutatja be, a lehetőségek és a veszélyek a külső tényezőket tárják fel.

Erősségek

Gyengeségek

-          hagyományokkal rendelkező, ismert, elismert intézmény

-          - minden könyvtári alkalmazott rendelkezik számítógépes ismeretekkel, a könyvtári alkalmazottak felsőfokú végzettségűek

-          - a könyvtár része a város közművelődési és közgyűjteményi rendszerének

-          - a város gondoskodik a könyvtár fenntartásáról, a dokumentumállomány folyamatos gyarapítása biztosított

-          a könyvtár két telephelyen biztosítja a lakossági ellátást, mellyel a város polgárainak könyvtári szolgáltatáshoz jutásában, esélyegyenlőség valósul meg.

-          a fiókkönyvtár épülete felújított, korszerű, a használói igényeket jól szolgálja, elhelyezkedése az endrődi település részen, központi helyen valósul meg. A település rész lakosságának arányában magas a beiratkozott olvasók és a használók száma.

-          többféle dokumentum típust foglal magában a gyűjtemény, a felhasználók igényei fokozottan valósulnak meg az állomány kiépítése során. Az olvasói igényeket az állomány kielégíti.

-          korszerű, integrált könyvtári szoftver használata biztosított, az informatikai fejlesztés irányában elkötelezettség van.

-          a könyvtár helyi adatbázist épít, e tevékenysége folyamatos.

-          a szolgáltatások a felhasználói igényeket tartják szem előtt.

-          biztosított az átjárhatóság a gyermek és felnőtt könyvtár között.

-          a könyvtár számítógép és internet használati lehetőséget biztosít

-          a könyvtár szolgáltatásai alacsony árszínvonalon, a kölcsönzés ingyenesen érhető el.

-          népszerű és sokféle rendezvényei vannak a könyvtárnak.

-          folyamatos kapcsolattartás és kapcsolatépítés jellemzi a könyvtár tevékenységét.

-          a könyvtár reagáló képessége nőtt, hatékonyan, gyorsan követi a fenntartó célkitűzéseit, a felhasználói igényeket.

-          nyitott, befogadó intézményként működik.

-          a marketing és PR tevékenység alacsony színvonalú.

-          a helyismereti gyűjtés és kutatás, feldolgozás a létszám miatt nem megoldott.

-          részben megoldatlan raktározási körülmények.

-          a könyvtár központi épületének elhelyezkedése kívül esik a városközponti részen. Az épület leromlott, jelentős méretű felújításra, átépítésre szorul. Belső terei funkcionálisan rosszul és magas költségekkel használhatók. A bútorzat elöregedett, elkopott.  A technikai berendezések elavultak. Nem megoldott a raktározás, a belső terek zsúfoltságát csak csökkenteni lehet, megszüntetni nem. A lakosság arányához képest a könyvtár olvasóinak, látogatóinak száma alacsony.

-          az iskolák nem látogatják, nem használják kellő mértékben a könyvtárat.

-          a könyvtár szabályzatai hiányoznak, rendszerük felépítése szükséges, folyamatos aktualizálással és karbantartással.

-          hiányoznak a szolgáltatásfejlesztéshez szükséges statisztikai adatok, elemzések, a használói igényfelmérések, mutatók.

Lehetőségek

Veszélyek

-          informatikai fejlesztések a TIOP és TÁMOP pályázatok megvalósulása esetén.

-          pályázatokon való részvétel.

-          közös városi katalógus létrehozásával össze lehetne hangolni s szerzeményezést az oktatási intézményekkel.

-          kedvezményes vásárlási lehetőségek további kihasználása.

-          együttműködés a kistérség és megyei könyvtáraival, kulturális intézményeivel.

-          együttműködés városi intézményekkel, civilszervezetekkel.

-          tanfolyamok és új típusú rendezvények szervezése.

-          a minőségbiztosítás szemléletének, feltételeinek, gyakorlatának kialakítása, bevezetése.

-          PR és marketing tevékenység az intézmény és szolgáltatásai népszerűsítésére

-          együttműködési megállapodás más intézményekkel

-          szoros együttműködés az oktatási intézményekkel

-          létszámgondok enyhítése közhasznú foglalkoztatással

-          a városi Önkormányzat tervei között szerepel a könyvtárépület problémájának megoldása

-          TQM bevezetése

-          Webes megjelenés

-          felhasználói szokások erős, gyors ütemű változása.

-          szolgáltatások egy részében konkurencia van.

-          anyagi lehetőségek folyamatos szűkülése, a finanszírozás csökkenése. Tartós forráshiány.

-          dokumentumok gyors avulása, elhasználódása, rossz minőségben kiadott könyvek.

-          könyvtárat nem használók körében a hagyományos könyvtárkép él.

-          kiszolgáltatottság a pályáztatások során: utófinanszírozás, folyamatos változtatás.

-          IKT eszközök gyors avulása.

-          média elszívó hatása, kommercializálódás, érdektelenség, fásultság növekedése.

-          szociális hátrányok növekedése kultúrától való elfordulást okozhatja.

-          könyvtár nem rendelkezik informatikus, számítógépes szakemberrel

-          alacsony dolgozói létszám miatt fontos feladatok végzése késik, marad el

6. A HGYVK Stratégiai céljai 2009-20013

6.1. Átfogó célok

-                a könyvtár átfogó céljait a könyvtárügy hazai stratégiai céljaihoz igazodva határozza meg

-                a könyvtár munkájának középpontjában a használók szükségletei állnak, ezért közvetítsen minden olyan információt, amely nyilvános, és a könyvtár használók érdekeit szolgálja

-                a szolgáltatások folyamatos alakítása a használók igényeinek megfelelően, a velük folytatott kommunikáció során azt megismerve, méréseken kell, hogy alapuljon

-                a könyvtár szolgáltatásait nyújtsa magas színvonalon, gyorsan, pontosan, ezért minőségi munkavégzés kell, hogy megvalósuljon

-                a könyvtári munka a háttérfeladatok végzése gazdaságosan, hatékonyan történjen. Ki kell zárni az időveszteséget, a belső, a háttérmunkák mind a szolgáltatási tevékenységet támogassák.

-                A gazdasági és emberi erőforrások optimalizálása a felhasználók minél jobb kiszolgálása érdekében valósuljon meg: a gyűjtemény a számítógépes rendszer, és az emberi erőforrás optimális együttműködésével.

6.2. Az elérendő célok részletezése

6.2.1. Használók és szükségleteik 

-                 a nyilvánosságra került információkhoz, legyen az bármely területről származó, hozzáférés nyújtása

-                 kiemelt figyelem fordítása a nemzeti kultúra dokumentumaihoz (hagyományos és/vagy elektronikus úton) való hozzáférésre (ODR, NAVA, NDA, NPA, MEK)

-                 a felhasználók igényeit folyamatos adatgyűjtéssel kell vizsgálni és felmérni, annak érdekében, hogy a szolgáltatások széleskörűen, a felhasználók igényeit a számukra legkedvezőbb formában elégítsék ki

-                 Web alapú szolgáltatások kialakítása és működtetése

-                 könyvtári portál kialakítása után a használók bevonása a magasabb színvonalú szolgáltatás eléréséhez

-                 napi kapcsolattartás oktatási intézményekkel, oktatást s a könyvtárhasználatot (Jonatán levelezőverseny, Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny) népszerűsítő akciókban való részvétel segítése és támogatása, helyi rendezvények és akciók szervezése ennek érdekében.

-                 az olvasáskultúra támogatását célzó országos rendezvényekben való aktív részvétel, kiegészítve helyi rendezvényekkel

-                 a felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás támogatása annak érdekében, hogy az egyén versenyképessége növekedjen, ami támogatja életminőségének javulását, foglalkoztatottságának fenntartását, stabilitását.

-                 kapcsolattartás felnőttképző intézményekkel, munkanélküliekkel foglalkozó társadalmi és állami szervekkel

-                 az állampolgárok elektronikus ügyintézésének segítése, támogatása

-                 multikulturalizmus, a kulturális sokszínűség támogatása, az etnikai kultúra terjesztése

6.2.2. Szolgáltatások

-                 a város gazdasági törekvéseinek támogatása, a falusi turizmus fejlesztésének segítése információszolgáltatással, különös figyelemmel a helyi és helytörténeti információkra, a város nevezetes pontjainak, látnivalóinak reklámozása a könyvtárban

-                 eMagyarország-pont működtetése, felhasználói képzések, digitális írástudás széleskörű terjesztése, támogatása

-                 minőségi, gyors, pontos, megbízható szolgáltatások nyújtása a kölcsönzésben, a tájékoztatásban, adminisztrációban

-                 közhasznú, közcélú, közérdekű információk naprakész szolgáltatása

-                 kistérségi ellátórendszer megalakítása, működtetése

-                 minőségbiztosítás bevezetése, a magas színvonalú munkavégzés, szolgáltatásnyújtás érdekében

-                 hátrányokat szenvedő használók ellátása kiemelt figyelemmel

-                 saját adatbázisok kialakítása

-                 a könyvtári PR és marketing tevékenység megszervezése, működtetése

-                 dokumentumok házhozszállításának megszervezése

-                 egységes szolgáltatáspolitika megvalósítása

6.2.3. Hatékonyság, gazdaságosság

-                 integrált számítógépes rendszer folyamatos fejlesztése

-                 közhasznú foglalkoztatással költségek csökkentése

-                 többletforrások felkutatása

-                 beszerzési források felülvizsgálata, egyszerűsíteni, gazdaságosabb beszállítókat keresni

-                 a beszerzési keret növelése a könyvtári költségvetésbeli átcsoportosítással, az egyéb költségek csökkentésével

-                 a beszerzési keret folyamatos vizsgálata, a felhasználók igényeihez igazítva a beszerzésre kerülő dokumentumok típusát tekintve

-                 a minőségbiztosítás bevezetésével a munkafolyamatok ésszerűsítése, rövidítése, gyorsítása, ellenőrzések bevezetése, a teljesítmények folyamatos mérés

-                 teljes körű szabályozottság kidolgozása (szabályzatok, statisztikák, teljesítmény és igényfelmérések, értékelések)

-                 külső és belső kommunikáció és marketing, a tevékenység elemeinek kidolgozása, megvalósítása

6.2.4. Humánerőforrás menedzsment

-                 minőségbiztosítás bevezetése a magas színvonalú munkavégzés, a szolgáltatások nyújtása érdekében

-                 felkészült, korszerű ismeretekkel rendelkező, barátságos személyzet a szolgáltatások közvetítésében

-                 a könyvtár céljainak megfelelően fejlesztett munkatársi gárda, az eddigieknél nagyobb létszám alkalmazása (könyvtáros asszisztensi, informatikai-számítástechnikai végzettségű alkalmazott, könyvtáros-tanító/tanár alkalmazása, közhasznú foglalkoztatás)

-                 a 7 éves továbbképzési terv felülvizsgálata, átalakítása a könyvtár alapvető céljaihoz igazodóan

-                 informatikus, számítógépes szakember

6.2.5. Források optimalizálása

-                 a használók igényeire alapozott állományalakítási tevékenység folytatása

-                 a beszerzési keret hatékonyabb felhasználása olcsóbb, gyorsabb beszerzési források felkutatásával, a nem hagyományos dokumentumok beszerzésének felülvizsgálata

-                 pályázati lehetőségek folyamatos keresése, maximális kihasználása

-                 a könyvtári dokumentum-ellátás javítása érdekében szoros együttműködés az iskolai könyvtárakkal

-                 szponzorok, támogatók felkutatása

-                 a minőségbiztosítás bevezetéséhez szükséges források megteremtése

-                 a város Önkormányzatának elvárása szerint, a könyvtár szervezeti megújítása, munkája hatékonyságának, minőségének javítása

-                 adatbázisok és katalógusok teljessé tétele, többszempontúan, mélyen feltárt adatbázis kialakítása

-                 Web-alapú megjelenés, folyamatos és rendszeres karbantartással

-                 könyvtár épületének felújítása

6.3. Prioritás

-                 Web alapú megjelenés, távoli korlátozástól mentes adatbázis elérés, és kölcsönzési szolgáltatás biztosítása

 

7. Összegzés

A stratégiai tervezés eredményeként az intézmény és a fenntartó számára egyértelművé, világossá válik a könyvtár alapvető és kulcsfontosságú célja, és az ahhoz vezető út.

  A stratégiai terv végrehajtásával erősödik a könyvtár szakmai szerepe, helye, a használók számának és elégedettségüknek növekedése várható.

  A város Önkormányzatának elkötelezettsége a nyilvános könyvtár fenntartásában, munkája és szolgáltatásainak korszerűsítése minőségi javítása iránt, ösztönzően kell, hogy hasson a könyvtár számára.

  Ennek az elkötelezett és ösztönző magatartásnak megfelelően, a hazai könyvtárügy stratégiáját követve a HGYVK el kell érnie, hogy a könyvtár korszerű, sokrétű, minőségi szolgáltatásokat nyújtó intézményként szolgálhassa a várost és annak polgárait.